Höga vattenstånd

Vattenstånden i Helge Å långt över det normala våren 2020, vilket har lett till stora översvämningar längs med Ån. Fördämningar brister och kommunen förstärker sina vallar, men vattnet tar sin väg i alla fall.   Filmen är gjord av föreningsmedlemmen Mathias Carlsson.   

Trivselgruppen

Helgeåns Vänner bjöds in som gästföreläsare på Trivselgruppens möte i januari. Ordförande Fredrik Isaksson och sekreterare Lars Schrevelius framförde föreningens mål och syfte, men också vad föreningen redan har lyckats att åstadkomma.   Trivselgruppen framförde ett stort tack till föreningen och uttryckte att vi gör ett fantastiskt jobb och ser fram emot ett spännande år. […]

Scanning av Helge Å

För att få en mer övergripande bild över området och vattendjupet i delar av Helge Å och Graften har föreningen under hösten fått hjälp av två medlemmar, Andreas och Johannes Landerberg att genomföra en scanning av ån. Scanningen hjälper föreningen att kunna kartlägga problemområden och analysera graften samt Helge Å.   Scanningen genomförs med båt […]

Vattendomen

Här har vi klippt ut en del av informationen som finns i den 2 876 sidor långa vattendomen. Det kan kännas lite övermäktigt att läsa sig igenom den, och här har ordförande klippt ut en del av den mest relevanta informationen.  

Nya rastplatsen

Föreningen arbetar just nu med att anlägga en hängbrygga i graften och planerar för att utveckla detta med ytterligare en brygga längre fram. Tanken är då att anlägga en flytbrygga intill för att främja användadet för kanotister och även göra platsen mer gästvänlig för de mindre båtarna.   Tillsammans med Vandrarhemmet i Åhus ska det […]

Vattendelare

Genom att placera en vattendelare vid ingången till graften (Härnestad) kan man: – Öka vattenflödet. – Minimera risken för att ån växer igen. – Minska sedimentering. – Öka syresättning och vattenkvalitet. – Minska behovet av regelbunden muddring, och utöka tiden mellan dessa tillfällen. – Gynna den biologiska mångfalden.  

Muddring

Kanske något av det viktigaste i nutid är att få till en muddring av ån. Detta för att bl.a. förbättra vattenkvaliteten och därmed också gynna djurlivet i och omkring ån. Det ökar också framkomligheten för båtar avsevärt. Föreningen för diskutioner med markägare längs med ån för att göra detta möjligt.   I ett första steg […]

Fiske & Naturvård

Att ta hand om och arbeta med skötseln i ån är viktigt för dess biologiska mångfald. Genom att bl.a. klippa upp vikar och klippa vass gör vi det möjligt att bibehålla en variationsrikedom bland levande organismer, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem.